گزارش پیمایش غار بتون

گزارش پیمایش غار بتون –شهریور ۹۴
طبق برنامه پیش بینی شده باشگاه کوهنوردی بینالود نیشابور۶ نفر از اعضای باشگاه با یک دستگاه مینی بوس در ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه ۱۹شهریور ماه از مسیر نیشابور- تربت حیریه- گناباد- کاخک- کریمو- چرمه – به ۱۳ کیلومتری سرایان روستای چرمه رسیدیم .در شرق روستای چرمه تابلویی مسیر مزار پیر اباذر را مشخص میکند پس از طی یک راه شوسه ۸کیلومتری نسبتا خوب در ساعت ۱۳ به مزار میرسیم.
مزار پیر اباذر مکانی تمیز با امکانات کافی جهت استراحت است.اگر به سمت شمال شرقی نگاه کنید کوهی بلند وسنگی وآهکی از دور کاملا معلوم است که غار در داخل همین کوه واقع است ولی دهانه غار از مزار معلوم نیست.

پس از کمی استراحت وتقسیم بار ها از مسیر جاده خاکی که در شمال مزار واقع است به سمت غرب حرکت میکنیم وبعد از کمی راهپیمایی به کلاته ای زیبا میرسیم که بیشتر محل نگهداری گوسفند هاست.

مزار پیر اباذر

کلاته ودهانه غار

باتجربه ای که از پیمایشهای قبلی داشتیم جاده خاکی را میانبر میزنیم ومسیر پاکوب شمال کلاته را انتخاب میکنیم وپس ازطی یک تپه کوچک  وعبور از یک بادام زار  به کف یک رودخانه خشک که مسیر جاده است میرسم. مسیر جاده  را به سمت بالا  ادامه میدهیم .از چند درخت عبور میکنیم از جاده خارج میشویم . از مسیر پاکوب سمت چپ که شیب ملایمی به طرف بالای تپه دارد عبور میکنیم وروی تپه کم ارتفاعی قرار میگیریم  .حالادهانه غار با وضوح بیشتری در مقابل ماقرار دارد. با یک پایین وبالا رفتن دیگر به دهانه اصلی غار میرسیم.مسیر ورودی غار در بالای دهانه اصلی وروی دیواره در سمت راست غار واقع است که قابل رویت نیست.ولی دورگه گوارتز سفید رنگ با اختلاف چند متر در روی دهانه اصلی بوضوح مشخص است که این دورگه در سمت شمال به هم میرسند که محل دهانه کوچک رامعلوم میکند.برای رسیدن به این رگه ها از ابتدای دهانه اصلی حدود۵۰متر به سمت چپ رفته ودست به سنگ بالا میرویم وخود را به روی دهانه اصلی میرسانیم. تراورسی ۱۰۰متری در جهت رگه ها به سمت راست ادامه میدهیم .در مسیر تراورس دهانه ورودی غار قابل تشخیص است.

مزار-کلاته –دهانه غار-مسیر دسترسی

دهانه ورود وخروجی ومسیر دسترسی


ازمحل مزار پیر تا ابتدای ورودی غار حدود ۲/۵ساعت زمان لازم است. تیم پس از تعویض لباس وچک کردن وسایل وابزار در ساعت ۱۹ وارد غار میشوند.
دهانه ورودی غار به ارتفاع ۱/۵ متر وعرض۲ متر است .یک شیب ملایم ۵متری راطی میکنیم به بولتی بدون صفحه که با شبرنگ مشخص شده است میرسیم. در پایین این بولت شیبی ۹۰ درجه به ارتفاع ۳متر داریم که میتوان دست به سنگ از آن عبور کرد. در پایین این شیب اولین کارگاه بولت با صفحه دیده میشود(کارگاه شما ره۱).از این کارگاه با طناب از یک شیب تقریبا ۷۰ درجه وبه طول ۲۵ متر فرود میرویم.از طناب خارج میشویم ویک مسیر دست به سنگ ۲۵ متری راپیمایش میکنیم وبه کارگاه بولت وصفحه ۲ میرسیم.یک فرود ۲۵ متری دیگر را در شیب تند تجربه میکنیم. ا زطناب خارج میشویم وپس از عبور از یک سنگ بزرگ در زیر آن کارگاه شماره ۳ با بولت سیم بکسل وحلقه مشاهده میشود.
درمسیر فرودها تک بولتهایی بدون صفحه با شبرنگ نصب شده است که جهت srt  وصعود مجدد میباشد.
فرود درگارگاه شماره۳ تقریبامعلق است پس از فرودی ۴۰ متری به تالار بزرگی(تالار یادگاری) میرسیم . پس از فرود اگر برگردید در مقابل خود ۲دفتر چه کوچک ویک خودکار که بامیخpبه دیوار نصب شده است را می بینید.در سمت چپ شما شیبی تند وبه پایین شما را به قسمت فعال غار میبرد. ودر سمت راست شیبی ملایم  به طرف بالا خروجی تالاررانشان میدهد.
ماهم گزارشی کوتاهی ا زتیم ثبت کردیم وچون قصد پیمایش قسمت زنده غار را داشتیم  وسایل اضافی را در تالار یادگاری گذاشته وبا وسایل فنی لازم ازمسیر سمت چپ  پیمایش را آغاز کردیم.حدود ۳۰متر شیب را به سمت پایین ادامه داده واز یک گربه رو ۳متری که کف آن از خاک نرم پوشیده شده نیز عبور میکنیم. به کارگاه بولت وصفحه میرسیم حدود۱۰متر با طناب  فرود میرویم.بعد از مقداری پیمایش به دومین کارگاه میرسیم وحدود ۱۰متر دیگر فرود میرویم باز هم پس از۲۰متر پیمایش دست به سنگ  به سومین کارگاه از دوبولت وصفحه تشکیل شده است میرسیم.
پس از فرودی۱۲متری به  تالاری بسیار زیبا میرسیم . دراین تالار انواع واقسام چکنده وچکیده ها  وآبی زلال در انتهای تالار به چشم میخورد . به علت زیبایی بیش از حد این تالار من آن را تالار پردیس نام گذاری میکنم.
جهت اطلاع چون مسیر برگشت همان مسیر قبلی است باید تمام کارگاهها را حفظ کرد.در سمت راست وبا یک شیب حفره ای نمایان است که در بالای آن وبه صورت طبیعی میتوان کارگاه زد.با یک طناب ۵۰متری از این حفره یک شیب بسیار تند رافرود میرویم وپس از حدود ۲۰متر دیگر دست به سنگ بهپایین میرویم وبه انتهای غار فعال میرسیم که در این تالار گروههای قبلی چند تابلو نصب کرده اند(تالار تابلوها).
برای برگشت به تالار پردیس میتوان از همان مسیر با استفاده از یومار برگشت. ولی در پشت تالار تابلوهامسیری طولانی با شیبهای متفاوت  وجود دارد  که با رعایت اصول ایمنی شما را به تالار پردیس میرساند.پس از عکسبرداری وجمع کردن یکایک کارگاهها به تالار یادگاری میرسیم .پیمایش این قسمت غار حدود ۴ساعت زمان برد.
در تالار یادگاری پس از رفع خستگی مسیر خروجی سمت راست که دارای شیبی به سمت بالاست را انتخاب کرده وروی یک تیغه ودرسقف کارگاه شماره۵ با بولت وطنابچه نصب شده است.با فرودی۲۰متری به تالار دیگری میرسیم. پس از طی  ۲۰مترمسیر سمت راست وبا احتیاط کارگاه شماره ۵ مشاهده میشود.فرودی بیش از ۲۵ متر راداریم  در مقابل خود شیبی تند به طرف پایین حدود ۲۰متر راطی میکنیم وبه یک دهلیز باسقفی کوتاه میرسیم در سمت راست یک بولت و۳متر طناب پلاستیکی(جهت حمایت) مارا به کارگاه شماره۶ میرساند.حدود ۴۵ متر رافرود میرویم وپس از طییک شیب تند وسپس شیب به سمت بالا سوراخی کوچک راه خروج را نشان میدهد.عبور از این سوراخ به صورت دراز کش ودرمیان خاک نرم میسر است .در سمت راست خود دوباره یک حفره دیگر را به همین طریق عبور میکنیم.فضا باز تر میشود.از یک سطح شیبدار وچند پیچ کوچک میگذریم.وارد تالاری میشویم که کف آن از رسوبات آب وباران به صورت یک دست پوشیده شده است.در مقابل خود دهلیزی کم ارتفاع  به چشم میخورد که با فلش آبی راه خروجی رانشان میدهد.در انتهای این دهلیز حفره کوچکی است که باید دراز کش از آن عبور کرد.
پس از طی این حفره جریان هوای تازه کاملا محسوس است.در مسیر رد پاها حدود ۳۰متر یک شیب گلی را به سمت بالا ادامه میدهیم در مقابل خود دیواره ای حدود ۲۰متر با شیب ۷۰ در جه را میتوان دست به سنگ رد کرد.حالا به انتهای پیمایش خود ودهانه خروجی غار بتون رسیده ایم.
پیمایش از زمان ورود تا خروج از غار ۹ساعت طول کشید.
حدود ساعت ۴ ازغار خارج شدیم .پس از رفع خستگ وتعویض لباس مسیر را در تاریکی به سمت مزار طی کردیم ودر ساعت۶ به مزار رسیدیم.  درمسیر برگشت بازدیدی از قنات زیبا وجالب قصبه گناباد داشتیم وتیم به سلامت در ساعت۱۶  روز جمعه ۲۰ شهریور ماه۹۴ به نیشابور رسید.

چند نکته مهم:
۱)تمام تیم به مدت ۲ روز بیمه مسئولیت شدند.
۲)تمامی کا رگاهها بولت وقابل اعتماد است.-(کارگاههای غار توسط انجمن غار نوردان ایران مرمت وباز سازی شده است)
۳)به غیر از ۲ رشته طناب ۵۰متری ۲ رشته طناب۱۵متری جهت پیمایش قسمت زنده غار برداشته شود.
۴)تیمها باید پیمایش را  بااحتیاط کامل انجام دهند .امکان امداد ونجات در غار تقریبا وجود ندارد.
۵)تیمهایی که قصد بازدید از قسمت زنده غار را دارند باید علاوه بر ابزار فرود – ابزار صعود نیز داشته باشند.
۶)عمق کامل غار حدود ۲۵۰ متر است.
۷)در زمان خروج از غار به علت خستگی  بهتر است افراد در حمایت خارج شوند.
سرپرست –گزارش-عکس :محمود حسین زاده
مسئول فنی: مصطفی یزدی
اعضا:سعید مهاجر-مجید صداقت-هادی حسن آبادی-محمد شفیعی

اشتراک گذاری در :

درباره سعيد نوروزي

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.