گزارش روز شمار پیمایش زمستانه کامل خط الراس بینالود از روستای کلیدر

انسانهای معتقد وپیرو مکتب انسانیت خالق حماسه های ماندگار می شوند. این حماسه های باشکوه به دست مردان قدرتمند وصالح رقم می خورد وماندنی میشودتا برای همیشه خط خواندنی کتابهای ارزشمند باقی بمانند.
مردان با اراده  وقدرتمند سازنده تاریخ عصر خویش می شوند تا عاشقان پا در ُردپای آنان بگذارند وحماسه بسازند.مهمترین واثر گذ ار ترین مقوله در زندگی حرکت است.
در میان موضوعات مختلف بحث نسبیت بحث فلسفی مهمی است که انسان را به ماهیت حرکت می رساند.چرا که تمام مقوله ها نسبی هستند به جز حرکت که مطلق است.حرکت خالق تکامل وسازندگی می باشد.
آن دست نیرومند وبا عظمتی که حرکت اولیه کهکشان ها را باعث شده به جز دست پروردگار نمیتواند باشد.
آنان که پیرو آن دست هستند وبر آن سجده می کنندبا خاوص نیت قادرند حماسه بیا فرینند.
گر مرد رهی میان خون باید رفت-از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به ره در نه وهیچ مپری- خود راه بگویدت که چون باید رفت
حماسه پیمایش خط الراس رشته کوه بینالود برای اولین باردر زمستان ۹۴ از همان اثر گذاریهای با شکوهیست که در پی تلاش های انجام شده  گذشتگان نتوانست به موفقیت برسد.
اینک با همت واراده مردان قدرتمند وعاشقان طبیعت به سر انجام رسید وباعث افتخار وشادمانی کوهنوردان شد.در این راستا همنوردانی چون عباس جعفری به این حرکت سازنده وماندگار جان بخشیدند.اگر چه متاسفانه به نسبت ناموفق بودند،اما تلاشهای جناب امانی هیمالیا نورد برجسته وشاخص خراسانی در سال ۷۵ وهمچنین همت والای موفقیت آمیز وتلاشهای بی وقفه مردان قدرتمند وکوهنوردان با اراده توانست این مهم رابه سر انجام برساند.
فتح وپیروزی بزرگ خط الراس شیر با د تا بینالود برای اولین مرتبه ناشی از تلاش شادروان سعید امینی ثانی در زمستان ۷۵ بود.تلاش و کوشش همت مردان با اراده وقدرتمندی که متاسفانه اطلاعات مبسوطی از آنها در دسترس نیست به این موفقیت اثر بخشید. ناگفته پیداست که قدم نهادن بر قسمتی از رَدِ پای بزرگان هم دشوار وهم باشکوه وتحسین بر انگیز ونشاط آور است که نصیب کمتر کسانی می شود که در این راه قدم گذاشته اند .
در پی قدم نهادن وعبور استاد محمد نوری از خط الراس البرز  در برنامه پانزده ساله وهمراهی ایشان واستفاده از تجارب ارزشمند این صاحب سبک در کوهنوردی حرفه ای ایران مارا بر آن داشت تا جرات به خرج دهیم ودست به این کار مهم بزنیم وبا پیمایش زمستانی رشته کوه بینالود را زیر قدم بگذاریم.
افتخار پیمایش خط الراس بینالود در زمستان ۹۴ نصیب کوهوردان نیشابور شد. ما سر افرازیم که این افتخار را به باشگاه کوهنوردی بینالود  تقدیم  میداریم
تیم سه نفره باشگاه بینالود مرکب از :ایوب امین الرعایا-محمود حسین زاده-هادی اکبری توانست در طی مدت ده روز در مقابل امپراطورسروپا مسلح بادهای عنان گسیخته پایداری نماید وافتخار پیمایش را به مردم مهربان نیشابور تقدیم بدارد.
ایستادگی وپایداری وستیز در رویارویی با طوفان ورعد وبادهای سهمگین در زمستان سپید پوش خیزشی بود مساوی با مرگ. واین همان حرکت مطلق وجان بخشی بود که:چون به موفقیت دست یازید باعث غرور وافتخار وشادمانی گروه وهمشهریان عزیز شد.
کاملاواضح وآشکاراست که همراهی وهمدلی دوستان وهمنوردان باشگاه بینالود در این برنامه طراحی شده نقطه عطفی از مردانگی ودلسوزی وپایداری آنهابود.
مردانگی واز خود گذشتگی جاودانه مردان حماسه ساز ، خاطره این پیمایش را در اذهان مردم به جای خواهد گذاشت. یاد آورمی شویم در روز اول،همراهی استاد میر بلوک وسعید نوروزی و همچنین با تدارکات محمد نصیب پور وحسن نصیب پور وجناب علی رافعی در جان پناه مدرس  وحمید میربلوک ومحمد رضا ابوترابی ومحمد نصیب پور در قله شیر باد وتدارکات وشارژتیم ،کمکی ارزشمند ونقطه عطفی برای پیروزی تیم بود.
اینک جا داردکمال تشکر وسپاسگزاری را از این انسانهای خالص وبا گذشت داشته باشیم.البته ناگفته پیداست که هلال احمر نیشابور وپشتیبانی جناب سبیانی بسیار مفید بود.
این تلاش افتخار آفرین توسط عاشقان کوه وطبیعت جان ونفس گرفت. مارفتیم تا جوانان برومند وآینده سازان نیرومند هم بروند.
زمستان ۹۴     ایوب امین الرعایی     محمود حسین زاده          هادی اکبری

متن گزارش روز شمار توسط استاد ارجمند جناب محمود حسین زاده تهیه گردیده است

روز شمار پیمایش زمستانی خط الراس رشته کوه بینالود- زمستان
۹۴

درزمان پیمایش عظیم مغان تا مغان که توسط استاد محمد نوری اجراشد.باشگاه بینالود این توفیق را داشت که پیمایش خط الراس بینالود را در خدمت استاد باشد.چون این خط الراس در زمستان پیمایش نشده بود  استاد بسیار باشگاه را تشویق کرد که این مهم انجام شود.
زمان پیمایش بین ده تا دوازده روز پیش بینی شدولی به علت طولانی بودن زمان فقط سه نفر( ایوب امین الرعایایی- محمود حسین زاده- هادی اکبری)به عنوان تیم اصلی  اعلام آمادگی کردند وقرار شد بقیه اعضای باشگاه به عنوان گروه تدارکات ، پشتیبان، وامداد وارد عمل شوند.
روز اول-پنجشنبه ۹۴/۱۰/۱۰ امروز در ساعت ۶بامداد تیم سه نفره ما واستاد میر بلوک وآقای سعید نوروزی با یک دستگاه وسیله نقلیه متعلق به هلال احمر نیشابور به سمت روستای کلیدر حرکت میکنیم.
در ساعت ۸بامداد به روستای زیارت رسیدیم.مسیر جاده شکار بانی را انتخاب وپیمایش را با نام ویاد خدا آغاز میکنیم.پس از ساعتی به منطقه برفی میرسیم. سرعت باد افزایش می یابد وحجم برف زیاد میشود.به علت برف زیاد وسرعت باد وبرودت هوا وسنگینی کوله ها در ساعت ۱۵ مجبور به ایجاد کمپ در پشت خانه شکار بانی میشویم. شب را در همین محل به صبح میرسانیم

روز دوم-جمعه ۹۴/۱۰/۱۱ ساعت هفت بامداد چادر ها را جمع میکنیم ودر میان سوز سرما وباد به طرف قله حیدری ادامه مسیر میدهیم.پس از طی خط الراس حیدری وبرمهان وچند محله دیگر با برفکوبی  بسیار سنگین در ساعت ۱۴ به محل امامزاده بقیع میرسیم.آقایان میر بلوک ونوروزی  خداحافظی میکنند وما شب رادر امام زاده می مانیم.

روز سوم-شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ صبح ساعت پنج آماده حرکت میشویم، اما بارش بیش از ۲۵ سانتی متر برفما را غافلگیر میکند. کوله را بسته ومنظر هوای خوب هستیم.مه وکولاک تمام منطقه را فرا گرفته است. در ساعت ۱۰بارش برف جای خود را به بارش باران وتگرگ داد.تا ساعت ۱۲ منتظر هوای خوب هستیم، میسر نمی شود.امشب را دوباره در امامزاده میمانیم.

روز چهارم یک شنبه ۹۴/۱۰/۱۳ صبح ساعت ۶بامداد منطقه را به سمت محله های بار ترک میکنیم.باران دیروز حجم برف را کم کرده است ولی روی برفها را قشر نازکی از یخ پوشانده  که با مختصر فشاری میشکند. کوله های سنگین،وبرفکوبی وسرما وباد شدید اجازه پیشرو را تا چاه اولنگ بیشتر نمی دهد.در ساعت ۱۵ در محله چاه اولنگ اطراق میکنیم.

روز پنجم-دوشنبه ۹۴/۱۰/۱۴ ساعت ۶ بامداد حرکت را آغاز میکنیم.انتظار داریم امروز به پناهگاه مدرس برسیم . سه نفر از اعضای باشگاه( اقایان محمد وحسن نصیب پور وعلی رافعی)امروز جهت حمل آذوقه به پناهگاه مدر س میرسند. ولی برفکوبی سنگین وبادشدید حرکت را کند میکند ودر نهایت در ساعت ۱۶ به محله چشمه سفید می رسیم . سرما بسیار شدید است. از امکانات خانه این محله استفاده میکنیم.شب را در این محله به صبح میرسانیم.خوشبختانه خط تلفن واینتر نت داریم .موقعیت خود را به دوستان اطلاع میدهیم.

روز ششم-سه شنبه ۹۴/۱۰/۱۵ در ساعت ۶بامداد منطقه را به قصد پناهگاه مدرس ترک میکنیم.برف فراوان، شیب وباد تند وسرما کشنده است .در ساعت۱۴ در میان برف سنگین وباد وسرمای شدیدبه پناهگاه میرسیم .دوستان مواد غذایی را در پناهگاه گذاشته و طی یک یاد داشت برای تیم آرزوی موفقیت کرده و درساعت ۱۰ به سمت نیشابور حرکت کرده اند.فشار باد به حدی شدید بود که انتظار داشتیم پناهگاه از جای خود کنده شود.امشب سرمای بسیار شدیدی را تجربه میکنیم.تمام آبهای ذخیره ما یک پارچه یخ میزند.به هر حال شب را به صبح میرسانیم.

روز هفتم-چهار شنبه ۹۴/۱۰/۱۶ منتظریم سرعت باد کمتر شود،تا ساعت ۹صبح صبر میکنیم ولی سرعت باد کمتر نمی شود. تصمیم به حرکت میگیریم.روی گردنه سرعت باد به بیش از صد کیلومتر میرسد.فشار باد افراد را زمین میزند.جهت ایمن ماندن به پشت خط الراس پناه میبریم.برف یخ زده وشیب تند منتظر ماست.عملا غیر قابل عبور است. در بچه ها تردید بوجود می آید ،ولی یاد گروهای پشتیبان که به ما انگیزه  وتلاش بیشتری می داد،تصمیم به ادامه راه دادیم. سانتی متر به سانتی متر به جلو حرکت میکنیم. در ساعت۱۶جای مناسبی را در محله مَرغ پیدا میکنیم وکمپ را بر قرار میکنیم.از نیمه شب بارش برف آغاز میگردد.

روز هشتم-پنجشنبه ۹۴/۱۰/۱۷تا صبح دوبار برفهای روی چادر را جمع کردیم تا چادر پاره نشود.فشار برف پوشهای چادر را به هم چسبانده بود.کیسه خوابها  ولباسها خیس شده است.ماندن جایز نیست . در ساعت ۸بامداد به قصد قله شیر باد حرکت میکنیم.برف یخ زده دیروز وبرف تازه دیشب حرکت را بسیار کند کرده است.یک تیم پشتیبانی سه نفره ( حمید میربلوک- محمد رضا ابوترابی ومحمد نصیب پور) امروز نیشابور را به قصد قله شیر باد ترک میکنند. با تمام تلاشی که انجام دادیم درساعت۱۶ به گردنه خانه برق میرسیم. تیم پشتیبان در ساعت ۱۵ در گردنه شیر باد چادر میزنند.
روز نهم جمعه ۹۴/۱۰/۱۸ساعت ۸صبح به سمت قله شیر باد حرکت میکنیم.تمام باد دره میرآباد مانند یک قیفدر گردنه ودر فاصله ۵۰۰متر متمرکز میگردد.فشار باد به حدی است که زمین را شخم میزند وتمام آثار برف را با خود میبرد.با سختی زیاد از گردنه عبور میکنیم.در ساعت ۱۰صبح با دیدن بچه ها که به سمت ما می آمدند جان تازه ای میگیریم.همگی به سمت قله شیر باد حرکت میکنیم ودر ساعت۱۲ به قله شیر باد میرسیم.در قله دونفر دیگر ا زبچه های باشگاه(حسن نصیب پور-علی مرشدلو) به تیم ملحق میشوند وپس از احوال پرسی وتشویق تیم  از همان جا برمیگردند.
مسیر رادر میان برفکوبی سنگین وباد شدید ادامه میدهیم،در ساعت ۱۷ به گردنه خرو میرسیم.پس از نصب چادر تیم پشتیبان بر میگردد.با اطلاعی که از هواشناسی میگیریم متوجه میشویم که فقط یک روز هوای خوب داریم.شب تصمیم گرفته شد که اگر امکان داشته باشد پیمایش را فردا به پایان برسانیم.

روز دهم- شنبه ۹۴/۱۰/۱۹ساعت ۵بامداد حرکت را آغاز میکنیم.ابتدا قله فلسکه صعود شد وسپس خط الراس درود،گرینه ودیزباد پیمایش شد. خوشبختانه امروز باد نداریم.در ساعت ۱۸ به ایستگاه مخابرات بین مغان وپیوه ژن میرسیم .امروز بیشترین زمان راهپیمایی را داریم بدنها بیش از حد خسته است.
در ساعت ۲۰ با استقبال گرمی که از طرف استاد مختاری واستاد میر بلوک در انجام میشود پرونده این پیمایش بسته میشود.
در خاتمه از تمامی عزیزانی که مارا لحظه به لحظه مورد لطف وعنایت وحمایت قرار دادند صمیمانه  تشکر وقدر دانی میکنیم.
زمستان ۹۴  ایوب امین الرعایایی-محمود حسین زاده- هادی اکبری           موفق وسر فراز باشید.

اشتراک گذاری در :

درباره سعيد نوروزي

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.